Přemýšlíte o akciové společnosti?

Pokud se podnikání dostatečně daří a firma se rozrůstá, může logicky přijít fáze, kdy je výhodnější založit akciovou společnost (a.s.). Někdy se akciovka zakládá rovnou, když jsou zakladatelé již podnikatelsky dostatečně silní a „velcí“. Podobně jako u vzniku společnosti s ručením omezeným, i zde hraje největší roli práce notáře. Zakladatelům se tím celý proces výrazně zjednodušuje.

Řekněme si hned na začátku, že akciová společnost zodpovídá za své případné podnikatelské neúspěchy celým svým majetkem. Společníkem může jak fyzická osoba, tak právnická osoba. Minimální základní kapitál je ve výši 2 milionů korun. Pro vznik akciové společnosti je zásadní sepsání zakladatelské smlouvy nebo listiny. Ta obsahuje takové náležitosti jako například název firmy a její sídlo, předmět podnikání, základní kapitál, počet akcií a jmenovitou hodnotu, upisované vklady zakladatelů, přibližná výše nákladů na založení společnosti, určení správce vkladů, návrh stanov. Ostatně o správnost náležitostí se postará notář. Dodejme, že stanovy jsou nezbytným dokladem a podpisy na smlouvách musí být úředně ověřeny. Před vznikem akciové společnosti spravuje vklady zakladatel, který tím byl pověřen v zakladatelské smlouvě. Základní kapitál je složen na bankovním účtu, který se pro tento účel založil. Důležitým krokem je ustavující valná hromada, která schválí stanovy, volí orgány společnosti (představenstvo, dozorčí rada) a pořizuje se z ní notářsky ověřený zápis. Valná hromada se pak musí konat minimálně jednou ročně. Nesmíte zapomenout na návrh zápisu do obchodního rejstříku a celá akciová společnost oficiálně vzniká zápisem do obchodního rejstříku. Statutárním orgánem akciové společnosti je představenstvo (má výkonné pravomoci) a dozorčí rada (kontrolní pravomoci).

Vydané akcie společnosti musí obsahovat firmu a její sídlo, jmenovitou hodnotu, označení formy akcie, výši základního kapitálu, počet akcií k datu emise, datum emise. Jak už bylo řečeno na začátku, celý proces se odehrává hlavně u notáře, který zajistí, aby vše splňovalo požadované náležitosti.